فدایی رهبر به نام او باسلام به همه دوستان هدف ازایجاد این وبلاگ صرفا روشنگری در جامعه ی بزرگ اسلامی وبخصوص در بین نسل جوان این مرز وبوم میباشد.هرچن کم وناچیز............ http://rahbarman.mihanblog.com 2020-10-24T17:11:07+01:00 text/html 2012-11-28T11:16:11+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور رهبرم http://rahbarman.mihanblog.com/post/107 <span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma">رهبر من نور چشمان من است / عشق او آیین و ایمان من است<br> <br> ذوالفقار حیدری در دست او / طاعتش میثاق و پیمان من است<br> <br> سیدی از نسل پاك فاطمه / هم ز نسل شیر یزدان من است <br> <br> در ولایت وارث آل نبی / جانشینی از امامان من است <br> <br> همچو مه تابد به قلب شیعیا ن / نائب خورشید پنهان من است <br> <br> در هدایت سوی حق آرد مر ا / این هدایت سمت قرآن من است <br> <br> دوستانش دوست می دارم همی / دشمن او دشمن جان من است <br> <br> آنكه مهر او ندارد در وجو د / بی گمان همكیش نادان من است <br> <br> در سخن چون ابر می بارد به دل / در كویر خشك باران من است <br> <br> در حضورش موج دریا دیده ام / در كلامش راحت جان من است <br> <br> در نگاهش غرق دریا می شو م / واژه هایش در و مرجان من است <br> <br> قلب تارم را صفایی می دهد / جامع فكر پریشان من است <br> <br> من مرید آن دل وارسته ام / او مراد و پیر عرفان من است <br> <br> بوی یوسف می دهد پیراهنش / گرچه خودیعقوب كنعان من است <br> <br> من چو بلبل او چو باغ پر زگل / من چوبرگ او سرو بستان من است <br> <br> آرزوی دیدنش دارم به دل / در فراقش شهر زندان من است <br> <br> ای خوش آن روزی كه بینم رهبرم / ساعتی در خانه مهمان من است <br> <br> هرگز ای یاران دعایش می كنید / شب نمازش ذكر یاران من است <br> <br> روی خوبش با دو چشمت دیده ای / چهره اش چون ماه تابان من است </span> text/html 2012-11-11T13:59:08+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور دخیلم یاحسین http://rahbarman.mihanblog.com/post/106 <div><strong style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);">دوبــاره یـاران مــحرم آمـده / ســـیه بـپوشــید مـــه غـــم آمــد</strong><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"><strong style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);">حــسینیــان بـزم عـزا بپا شد / نـام حــسین چــراغ بــزم ما شـد</strong><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"><strong style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);">مــحرم آمـد وعیشم عـزا شد / حـسینـم وارد کـرب و بـلا شد</strong><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"><strong style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);">مظهر پنج تن آل عبا می آید / جان هفتاد ودو قربان به فنا می آید</strong></div><img src="http://media.afsaran.ir/sien1H_535.jpg"> text/html 2012-11-11T13:56:02+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور حسرت زیارت http://rahbarman.mihanblog.com/post/104 <strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مکه رفتم اما کربلا نرفتم</font></strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"></span><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">میگن صفای کربلا از خونه خدا بیشترهستش</font></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خدا برسان کربلارا...</font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img alt="" hspace="0" src="http://ofogh313.mahdiblog.com/userfiles/1477/agha%20(2).jpg" align="baseline" border="0"></p> text/html 2012-11-06T13:08:04+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور یاحسین(ع) http://rahbarman.mihanblog.com/post/103 <div align="center"><div align="center"><font face="Tahoma">خواب دیدم مرده ام**خواب دیدم خسته و افسرده ام</font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">روی من خروارها از خاک بود**وای قبر من چه وحشتناک بود</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">تا میان گور رفتم دل گرفت**قبر کن سنگ لحد را گل گرفت</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">بالش زیر سرم از سنگ بود**غرق وحشت سوت و کور و تنگ بود</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">هر که آمد پیش حرفی راند و رفت**سوره حمدی برایم خواند و رفت</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">ناله می کردم ولیکن بیجواب**تشنه بودم در پی یک جرعه آب</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">یک ملک گفتا بگو نام تو چیست**آن یکی فریاد زد رب تو کیست</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">ای گنه کار سیه دل،بسته پر**نام اربابان خود یک یک ببر</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">گفتنم عمر خودت کردی تباه**نامه اعمال خود کردی سیاه</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">ناامید از هر کجا و دل فکار**می کشیدندم به خفت سوی نار</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">ناگهان الطاف حق آغاز شد**از جنان درهای رحمت باز شد</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">مردی آمد از تبار آسمان**نور پیشانیش فوق آسمان</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">صورتش خورشید بود و غرق نور**جام چشمانش پر از شرب طهور</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">گیسوانش شط پر جوش و خروش**در رکابش قدسیان حلقه بگوش</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">لب که نه،سرچشمه آب حیات**بین دستش کائنات و ممکنات</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="#56401b"><font face="Times New Roman"><br></font></font><font face="Tahoma"><u><font color="black"><font face="Times New Roman">بر سرش دستمال سبزی بسته بود</font></font></u><font color="black"><font face="Times New Roman">**بر دلم مهرش عجیب بنشسته بود</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">کی به زیبائی او گل میرسید**<u>پیش او یوسف خجالت میکشید</u></font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">در قدوم آن نگار مه جبین**از جلال حضرت حق آفرین</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">دو ملک سر را به زیر انداختند**بال خود را فرش راهش ساختند</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">غرق حیرت داشتم این زمزمه**آمده اینجا حسین(ع) فاطمه(س)</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">صاحب روز قیامت آمده**گوئیا بهر شفاعت آمده</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">سوی من آمدمرا شرمنده کرد**مهربانانه به رویم خنده کرد</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><br><font face="Tahoma">این که اینجا اینچنین تنها شده**کام او با تربت من وا شده</font></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font color="black"><font face="Times New Roman"><font face="Tahoma"></font></font></font></div></div><br> text/html 2012-11-02T15:59:38+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور اعمال مستحبی عید غدیر خم http://rahbarman.mihanblog.com/post/102 چگونه «عقد اخوت» بخوانیم<br><br><br>عید غدیر خم، با نصب امیرالمؤمنین حضرت علی (علیه‌السلام) به ولایت و امامت روز تکمیل دین اسلام و بزرگ‌ترین عید اسلامی است. اهمیت غدیر در روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به اندازه‌ای است که از آن به عیدالله الاکبر (عید بزرگتر الهی) یاد شده است. (نک: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 3 ص 143).<br>این روز پرعظمت و مبارک دارای احکام استحبابی ویژه و فراوانی است که به نمونه‌هایی از آن‌ها همراه با برخی توضیحات می‌پردازیم.<br><br>» اعمال مستحبی روز عید غدیر خم<br><br>1. روزه گرفتن: روزه گرفتن در این روز بسیار پرفضیلت شمرده شده است. در برخی روایات بیان شده که هر کس این روز را روزه بگیرد مانند کسی است که تمام عمر دنیا را روزه گرفته باشد.<br>شایان ذکر است کسی که روزه قضای ماه رمضان بر عهده دارد نمی‌تواند روزه مستحبی بگیرد و باید به جای نیت روزه مستحبی، نیت روزه قضا کند اما اگر روزه قضا را در این روز انجام دهد، امید است خداوند ثواب روزه مستحبی این روز را هم به او عطا فرماید.<br>2. غسل: غسل کردن در این روز به نیت غسل روز عید غدیر خم، فضیلت دارد و بهتر است این غسل کمی قبل از ظهر (مقارن زمانی که پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین را به ولایت و امامت نصب نمودند) انجام شود.<br>3. احسان و اطعام و نیکی کردن به مؤمنان: از دیگر اعمال بسیار با فضیلت این روز احسان و نیکی به مؤمنین است. از این روی برگزاری جشن‌ها و مراسم بزرگداشت این روز بسیار سفارش شده است. همچنین گشاده‌رویی با برادران ایمانی، زینت کردن، اطعام و خوشحال کردن آن‌ها مورد تاکید است.<br>4. صله رحم و دید و بازدید: در میان ایرانیان رسم است که در این روز به دیدار سادات مکرم می‌روند و عید را به آنان تبریک می‌گویند. هرچند زیارت از سادات در این روز به عنوان عملی مستقل وارد نشده، اما این عمل هیچ منع شرعی ندارد و رسمی بجا و خوب است؛ و می‌تواند یکی از مصادیق تعظیم و بزرگداشت شعائر الهی باشد.<br><br>و البته توجه به این نکته لازم است که این عید، مخصوص سادات (به تنهایی) نیست بلکه عید همه شیعیان و بلکه در واقع عید همه مسلمانان و مردم جهان است اگر چه ارزش آن را نمی‌دانند.<br><br>در این روز مستحب است مؤمنین هنگام دیدار همدیگر بگویند: «الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة أمیر المؤمنین و الأئمه» یعنی «خدا را حمد می‌کنیم که ما را از اهل قبول‌کنندگانِ ولایت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) و ائمه اهل بیت (علیهم‌السلام) و از کسانی که به آنها تمسک می‌کنند قرار داد».<br>5. رسیدگی به امور خانواده و هدیه دادن: خوب است انسان در این روز به وضع معیشتی خانواده خود رسیدگی بیشتر انجام دهد و برای اهل خانه هدایایی را آماده کند. در روایاتی از این عمل به عنوان عامل زیادی روزی نام برده شده است.<br>6. زیارت امیر المومنین: از اعمال بسیار با فضیلت این روز مبارک زیارت حضرت امیرالمومنین علی (علیه‌السلام) است. البته اگر توفیق تشرف به بارگاه ایشان نبود می‌توان از دور، زیاراتی را که برای حضرتش وارد شده بجا آورد.<br>در حدیثی از امام رضا (علیه‌السلام) می‌خوانیم: هر جا که هستى سعى کن در روز عید غدیر، خود را به کنار قبر مطهّر امیر مؤمنان (علیه‌السلام) برسانى، چرا که در این روز خداوند گناهان بسیارى از مردان و زنان مسلمان را می‌بخشد و دو برابر کسانى که خداوند آن‌ها را در ماه رمضان و شب قدر و شب عید فطر از دوزخ آزاد می‌کند، در چنین روزى از آتش جهنّم رهایى می‌دهد. <br><br>» عقد اخوت<br>7. عقد اخوت: از دیگر اعمال این روز پیمان برادری میان مؤمنین است.<br>مستحب است برادران و خواهران ایمانی در این روز عقدی را بین خود برقرار سازند که مفاد آن اخوّت و همدلی در دنیا و دستگیری از همدیگر در آخرت است. <br>» نکاتی درباره عقد اخوت:<br>الف: این عقد تعهداتی همچون ارث و محرمیت افراد وابسته به طرفین ایجاد نمی‌کند. بنابراین این افراد از هم ارث نمی‌برند و هیچ‌گونه رابطه محرمیت میان وابستگان آن‌ها ایجاد نمی‌شود.<br>ب: این عقد، فقط میان دو مرد یا دو زن بسته می‌شود و هیچ زن و مردی نمی‌توانند این عقد را بین خود جاری کنند و خواهر و برادر شوند.<br>ج: لازم نیست صیغه عقد اخوت حتماً به عربی خوانده شود، بلکه اگر آن را به فارسی یا زبان دیگری هم جاری کنند صحیح است؛ اما باید الفاظی را بکار برند که معنی این عقد را برساند.<br>د: اگر دو خانم، بخواهند با هم عقد خواهری برقرار کنند در صورت خواندن عقد به عربی، باید ضمیرهای مذکر را تبدیل به ضمیر‌های مونث کنند.<br>با توجه به نکات گفته شده مضمون این عقد رعایت برخی امور معنوی نسبت به یکدیگر در دنیا و پس از مرگ است. مثلاً برادران متعهد می‌شوند که در دنیا همدیگر را از دعا فراموش نکنند و در آخرت هم اگر از اهل نجات و شفاعت باشند، همدیگر را شفاعت کنند.<br>شیوه برقراری: دو برادر یا دو خواهر دست راست خود را به هم می‌دهند و یکی از آنان صیغه عقد اُخُوَت را می‌خواند و دیگری مفاد آن را قبول می‌کند.<br>متن عربی عقد: ابتدا یکی از آنها این متن را با توجه به معنای آن می‌خواند: «وَاَخَیْتُکَ فِی اللَّهِ وَ صَافَیْتُکَ فِی اللَّهِ وَ صَافَحْتُکَ فِی اللَّهِ وَ عَاهَدْتُ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ وَ کُتُبَهُ وَ رُسُلَهُ وَ أَنْبِیَاءَهُ وَ الْأَئِمَّةَ الْمَعْصُومِینَ (ع) عَلَى أَنِّی إِنْ کُنْتُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ الشَّفَاعَةِ وَ أُذِنَ لِی بِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَا أَدْخُلُهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مَعِی»<br>سپس طرف دیگر در جواب او می‌گوید: «قَبِلْتُ»<br>باز هم نفر اول می‌گوید : «أَسْقَطْتُ عَنْکَ جَمِیعَ حُقُوقِ الْأُخُوَّةِ مَا خَلَا الشَّفَاعَةَ وَ الدُّعَاءَ وَ الزِّیَارَة»<br>ترجمه: نفر اول می‌گوید: «به خاطر خدا با تو برادری و صفا (یکرنگی) می‌ورزم به خاطر خدا دستم را در دستت قرار می‌دهم؛ و در پیشگاه خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و فرستادگان او عهد می‌کنم که اگر از اهل بهشت و شفاعت باشم و اجازه ورود در بهشت را یابم، بدون تو وارد بهشت نشوم».<br>سپس نفر دوم می‌گوید: «قبول کردم».<br>باز برادر اول می‌گوید «تمام حقوق برادری به جز حق شفاعت و دعا و دید و بازدید را از تو ساقط کردم».<br>بدین ترتیب این دو نفر با هم برادر ایمانی یا خواهر ایمانی می‌شوند و باید در دعاها و زیارت‌ها همدیگر را فراموش نکنند.<br><br>» نماز عید غدیر خم<br>8. نماز عید غدیر خم: اگر به کتب دعا مثل مفاتیح‌الجنان مراجعه‌ای داشته باشیم، خواهیم دید که برای روزهای شادی و شعف نیز برنامه‌ها و مخصوصاً نمازهای خاصی ذکر شده است. روز عید غدیر هم از این مسئله مستثنی نیست و نمازی برای این روز وارد شده است.<br>البته مراد ما از نماز عید غدیر، نماز مخصوصی است که علارغم مستحبی بودن، به جماعت خوانده می‌شود. (در فقه شیعه خواندن نماز مستحبی به جماعت، به جز نماز عید، باطل است)<br>البته از میان چند نماز که برای این روز ذکر شده مراد دو رکعت نماز مثل نماز صبح است که مقداری قبل از اذان ظهر خوانده می‌شود.<br><br>» دلایل جواز اقامه نماز عید غدیر به جماعت از نظر برخی از فقها:<br>1. پیروی از عملکرد پیامبر در روز هیجدهم ذی‌الحجه؛<br>ایشان بعد از آنکه حاجیان پیش افتاده و نرسیده را در محل غدیر خم جمع کردند، امر کردند که مردم برای اقامه نماز جماعت جمع شوند. این نماز پیش از ظهر خوانده شده و برای اطلاع رسانی آن اذان گفته نشده بلکه از لفظ (الصلاه جامعة) استفاده شده، که در آن زمان برای برپایی نمازهای جماعت مستحب استعمال می‌شده است. بعد اقامه نماز هم خطبه‌ای توسط ایشان ایراد شده است. بعد از خطبه، وقت اذان ظهر رسیده و مؤذن برای نماز ظهر اذان گفته است. (نک: شیخ مفید، الارشاد، ج1، ص 165).<br>2. ادعای شهرت بر جواز جماعت<br>برخی از علماء مانند محقق اردبیلی ادعای شهرت برای برگزاری جماعت را کرده‌اند. (نک: مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 3، ص 32)<br>3. شیوه عملی برخی از فقها مانند شیخ مفید در برگزاری این نماز با جماعت بوده است.<br>مرحوم آقا ضیاء عراقی نقل می‌کند که شیخ مفید (که در اوائل غیبت کبری زندگی می‌کرده و به زمان حضور معصومین علیهم‌السلام بسیار نزدیک بوده) این نماز را به صورت جماعت در میدان بغداد اقامه کرده است.<br>در عصر حاضر هم برخی از مراجع تقلید مانند حضرت آیت الله بهجت (ره)، آیت الله صافی و آیت الله احمدی فقیه یزدی (ره) فتوا به جواز جماعت این نماز داده‌اند.<br>همچنین مرحوم آیت الله احمدی فقیه یزدی در عید غدیر سال 1389 نماز جماعت عید غدیر را در شهر یزد برگزار و احیاء کردند.<br><br><span style="color: rgb(255, 0, 255);">نویسنده: حجت‌الاسلام مرتضی کیوانی</span><br> text/html 2012-11-01T14:02:30+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور غدیر http://rahbarman.mihanblog.com/post/101 <img class="size-full wp-image-18056" title="ghadeer" src="http://www.shia-leaders.com/wp-content/uploads/2011/08/ghadeer.jpg" alt="" height="398" width="532"><p style="text-align: center;">قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد / ایمان به جز از حب علی پایه ندارد</p> <p style="text-align: center;">گفتم بروم سایه لطفش بنشینم / گفتا که علی نور بود سایه ندارد</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر مبارک</p> text/html 2012-10-24T06:42:58+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور شب عرفه را قدر بدانید http://rahbarman.mihanblog.com/post/100 <font size="2">از غروب شب عرفه تا غروب روز عرفه زمان بسیار بزرگی است. این را گفتم تا در این شب هم دعا کنید و هم به اعمال صالحه مشغول شوید. این را هم بدانید که دعاهایی که می‏کنید اگر برای دیگران باشد، چیز بیشتری نصیبتان می‏شود.<br>خدا کند یکی از آن کسانی که شما دعا می‏کنید <span style="color: rgb(255, 0, 0);">من</span> باشم...</font> text/html 2012-10-24T06:37:58+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور اعمال روز عرفه http://rahbarman.mihanblog.com/post/99 <div>روز نهم ذی‌الحجه روز عرفه و از اعیاد عظیمه است، هرچند به اسم عید نامیده نشده و روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود خوانده و مؤید جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و حقیرتر و رانده‌تر و در خشمناکترین اوقات خواهد بود. </div> <p align="center"><img alt="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1386/9/28/2884_900.jpg" border="0"></p> <p>روایت شده که حضرت امام زین‌العابدین ـ علیه‌السلام ـ شنید در روز عرفه صدای سائلی را که از مردم سؤال می‌نمود. فرمود: وای بر تو. آیا از غیر خدا سؤال می‌کنی در این روز و حال آن‌که امید می‌رود در این روز برای بچّه‌های در شکم آن‌که فضل خدا شامل آنها شود و سعید شوند و از برای این روز اعمال چند است: </p> <div>اول: غسل </div> text/html 2012-10-18T14:32:24+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور بدون شرح......... http://rahbarman.mihanblog.com/post/98 <img src="http://images.persianblog.ir/418423_mX0PCya7.png" alt="" height="200" width="462"> text/html 2012-10-15T13:49:13+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور دلم گرفته.............؟؟ http://rahbarman.mihanblog.com/post/97 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="color: rgb(21, 3, 3); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 18px; ">دلـــــم گرفتـــه! ...</span></strong><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(21, 3, 3); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 12pt; line-height: 18px; "><br>&nbsp;<br>از طلبه هایی که طالب علم نیستند<br>از دانشجویانی که دانش جو نیستند<br>از تمام کرهایی که سمعکهایشان مارک مصلحت خورده<br>از اندامهای به مزایده گذاشته شده<br>از انسانهای ارزان قیمت<br>از اعتقادهای حراجی<br>از حرفهای مفت<br>از وعده های سر خرمن<br>از نادیدنی های دیدنی!<br>از صورتهایی که بوم نقاشی اند<br>از متهمانی که شاکی اند</span></span><p style="color: rgb(21, 3, 3); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; "></p><span style="background-color: rgb(102, 204, 204);"> </span><div><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(21, 3, 3); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(245, 249, 253); font-size: 12pt; line-height: 18px; "><br></span></div> text/html 2012-10-15T13:43:41+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور دختران http://rahbarman.mihanblog.com/post/96 <div class="CenterPost" style="width: 540px; background-image: url(http://salehon.ir/wp-content/uploads/2012/07/post-vasat.gif); background-color: rgb(237, 237, 237); direction: rtl; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 8pt; overflow: hidden; font-family: Tahoma; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat repeat; "><div class="CenterPost2" style="padding: 10px 15px; "><div align="center"><img src="http://up.vatandownload.com/images2/k7qfxgptgwfi1km8h2tr.png"></div><div align="center"><font size="2">دختران امت پدرم، همه زیبایی ها را داشتند و معیوب و مفلوج و کچل و زشت نبودند،<br>ولی برای رضای تو زیبایی هایشان را از نامحرم پنهان کردند<br>پس تو محبت خودت را در دل هایشان صد چندان کن!<br>طوری که هیچ چشم و ابرویی،&nbsp;<br>ناز و کرشمه ای،<br>پول و مکنتی<br>&nbsp;نتواند جایگزین آن شود!&nbsp;</font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><br>حضرت زهرا (س)</font></div></div></div><div class="LowPost3" style="width: 540px; background-image: url(http://salehon.ir/wp-content/uploads/2012/07/post3.gif); background-color: rgb(237, 237, 237); height: 68px; text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: medium; background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><div class="CPost3" style="padding: 34px 30px 0px 0px; "></div></div> text/html 2012-10-15T13:25:17+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور آجرکم یا بقیه الله......... http://rahbarman.mihanblog.com/post/94 <div><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center; "><b><font size="6"><br></font></b></span></div><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center; "><b><font size="6"><div><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu581.jpg" alt="اس ام اس شهادت امام جواد -ع"></div><div><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center; "><b><font size="6"><br></font></b></span></div>شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت، تسلیت و تعزیت.</font></b></span> <div><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center; "><b><font size="6"><br></font></b></span></div><div><br></div> text/html 2012-10-15T13:05:18+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور دلم تنگ شده .......................... http://rahbarman.mihanblog.com/post/93 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">دلم تنگ شده برا دوران قشنگ مدرسه ؛ دلم تنگ شده برا شیطنتا وبازیای دوران مدرسه ؛دلم تنگ شده برا شربازیای دوران مدرسه،دلم تنگ شده برا اذیت معلما وناراحت کردناشون،دلم تنگ شده برا زنگ تفریحای مدرسه،دلم تنگ شده برا روزایی که خوش بودم،دلم تنگ شده برا جیم شدن ازکلاس ها دلم تنگ شده برا روزایی که به بهونه مریضی به مدرسه نمیرفتم،دلم تنگ شده برا شکایت معلما،دلم تنگ شده برا اون روزایی که ناظم مدرسه ام میگفت با مادرت باید بیای ،دلم تنگ شده &nbsp;تنگ شده تنگ شده&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div> text/html 2012-10-14T15:44:49+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور حجاب من.......... سلاح من http://rahbarman.mihanblog.com/post/92 <div><br></div><div><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(0, 51, 102); "><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (حفظه الله)<br><br>پس کسانی که از حجاب فراری اند،&nbsp;</font><font face="georgia,times new roman,times,serif"><font size="4"><br><br>و بهانه کرده اند که ما دوست داریم آنجور بگردیم</font>&nbsp;<font size="4"><br><br>و بخاطر دل خودمان میخواهیم و کاری به کسی نداریم و</font>&nbsp;<font size="4"><br><br>از این دست حرفها، حقیقتأ بدنبال رفع این حد و حدودی است&nbsp;</font><font size="4"><br><br>که اسلام ایجاد کرده.</font>&nbsp;<font size="4"><br><br>اسلام نفس امّاره ی آدمی را از این سرکشی مخرب مهار میکند.</font>&nbsp;<font size="4"><br><br>حجاب، تنها سلاحی است که از هردو شخص مهاجم ومدافع، حفاظت میکند.</font>&nbsp;</font></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; "><br></p><hr style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; "><hr style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; "><br></div> text/html 2012-10-14T15:42:24+01:00 rahbarman.mihanblog.com منتظر ظهور مامانی من عروسک نیستم............ http://rahbarman.mihanblog.com/post/91 <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center; color: rgb(51, 0, 204); "><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="6">درد دل</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center; "><br></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center; color: rgb(153, 0, 0); "><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">مامان خوبم می دونم خیلی دوستم داری</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center; color: rgb(153, 0, 0); "><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><br>دوست داری من رو خوشگل کنی و به همه نشونم بدی&nbsp;<br><br>ولی مامانی یه کوچولو فکر کن من قراره یه انسان باشم!&nbsp;</font><font size="4"></font><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><br><br><span style="color: rgb(0, 102, 51); ">مامانی من عروسک نیستم که هرطوری لباس تنم کنی&nbsp;</span></font><font size="4" style="color: rgb(0, 102, 51); "></font><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><br><br>آرایشم کنی ، جلو همه برقصونیم ، بغل هرکسی قرارم بدی&nbsp;</font><font size="4"></font><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><br><br>من رو با خودت آرایشگاه نبر ، تو به من حیا یاد بده ، پوشش&nbsp;</font><font size="4"></font><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><br><br>داشتن رو یاد بده ، دفاع از خودم رو یاد بده ،کسانی که بی&nbsp;</font><font size="4"></font><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><br><br>عفتی یادم بدن زیادن ،تو ...عروسک شدن واسه دل دیگران&nbsp;</font><font size="4"></font><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><br><br>رو یادم نده ...خواهش می کنم به من فرصت انتخاب بده</font><font size="4"></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center; color: rgb(153, 0, 0); "><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">خواهش میکنم مامانی</span></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center; color: rgb(153, 0, 0); "><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(255, 0, 255); "><br></span></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center; color: rgb(153, 0, 0); "><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(255, 0, 255); "><img height="323" border="0" align="bottom" width="464" vspace="0" hspace="0" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/74067191518921178352.jpg" style="border: none; "></span></font></p><div><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(255, 0, 255); "><br></span></font></div>